Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Eesti Teatriliit (edaspidi Teatriliit) on kutselisi teatritegelasi nende liitude, ühenduste ja osakondade kaudu ühendav iseseisev keskorganisatsioon.
1.2 Ühingu ametlik nimetus on Mittetulundusühing EESTI TEATRILIIT ning ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Teatriliidu ingliskeelne nimetus on ESTONIAN THEATRE UNION.
1.4 Eesti Teatriliit on ENSV Teatriühingu (asutatud 1945) õigusjärglane ja ta on asutatud 1987. aastal.

2. TEGEVUSE EESMÄRK
2.1 Teatriliidu eesmärgiks on Eesti teatrikultuuri hoidmine, säilitamine, selle tähtsuse propageerimine, teatrierialade ja oma liikmete loometegevuse edendamine, nende töö-, teenistus-, kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide kaitsmine.
2.2 Eesmärgi saavutamiseks Teatriliit:
1) on sotsiaaldialoogi partneriks tööandjatele, nende ühendustele, kohalikele omavalitsustele, nende asutustele ja ühendustele ning Vabariigi Valitsusele, tema asutustele ja ministeeriumidele;
2) osaleb kultuuripoliitika kujundamisel ja teostamisel;
3) peab üleriigilisel tasandil läbirääkimisi ja sõlmib kollektiivlepinguid töötingimusi ja töötasustamist ja töösuhteid puudutavates küsimustes ning teistes kutsealastes, väljaõppe, täiend- ja ümberõppe, majanduslikes ning ühiskondlikes ja kultuuripoliitilistes küsimustes;
4) esindab ja kaitseb oma liikmete huve ja õigusi töövaidlusorganeis, riigi- ja omavalitsusasutustes, nende ühendustes ja teistes institutsioonides;
5) esindab Eesti teatritegelasi suhtluses samalaadsete ühendorganisatsioonidega Eestis ja teistes riikides;
6) jälgib tööandjate, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ühenduste poolt tööseaduste, kollektiiv- ja töölepingute ning ametiühinguga sõlmitud muude lepingute täitmist;
7) vahendab ja koordineerib liikmetevahelist koostööd ning on vajadusel lepitaja lepingute sõlmimisel, erimeelsuste lahendamisel erialaliitude, ühenduste ja teatritöötajate organisatsioonide vahel;
8) kaitseb oma liikmete teatrialasest tegevusest tulenevaid varalisi ja mittevaralisi õigusi Eesti Autoriõiguse seaduse mõistes;
10) teostab oma liikmete töö- ja kutsealaseid õigusi, eelkõige õigust pidada kollektiivseid läbirääkimisi elu-, töö-, kutse-, palga-, ja teiste tingimuste üle;
11) jälgib teatrikunsti põhiliste kutsealade olukorda ja kaitseb kutseliste teatritegelaste positsioone tööturul; aitab kaasa teatrihariduse täiustamisele ja kindlustamisele;
12) hoidub kahjustamast ühe oma liikme huve teise kasuks.
2.3 Teatriliidul on õigus:
1) saada riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja tööandjatelt teavet seaduste ning kollektiiv- ja muude oma tegevusi puudutavate lepingute täitmise kohta;
2) viia läbi uuringuid, mis puudutavad seadusandlust, ühiskonda ja selle arengut oma liikmete vajaduste ja huvide väljaselgitamiseks ning oma tegevuse põhisuundade väljatöötamiseks;
3) teha koostööd seadusandliku initsiatiivi õigust omavate institutsioonidega;
4) abistada oma liikmeid nende põhikirjaliste ülesannete täitmisel andes õigusalast nõu ning metoodilist abi, vajaduse korral eksperthinnanguid oma töö- ja kutsealastes ning sellest tulenevates õigusküsimustes;
5) korraldada kutsealast väljaõpet ja täiendõpet ning koolitust kursuste, seminaride ja muudes vormides;
6) teha koostööd ja aidata tööandjat töötajate kutseoskuste ja kvalifikatsiooni tõstmisel;
7) kaitsta oma liikmete huve, kõigi legaalsete vahenditega;
8) kontrollida riiklikult kehtestatud ja kollektiivselt kokkulepitud palga- ja töötingimuste rakendumist teatrites ja teistes etendusasutustes;
9) teostada oma liikmete poolt delegeeritud varalisi õigusi nende kollektiivse esindamise kaudu;
10) korraldada teatripreemiate väljaandmist. Viia läbi teatrifestivale, seminare, konverentse ning teisi samalaadseid teatrikunsti populariseerivaid, vahendavaid ja analüüsivaid üritusi;
11) arendada kirjastustegevust, kirjastada teatriraamatuid, välja anda ühistegevuseks vajalikke infomaterjale;
12) korraldada sotsiaal- ja tervisetoetuse andmist;
13) asutada ja hooldada puhke- ja vanadekodusid;
14) hooldada surnuaedu;
15) omada tegevuseks vajalikku vara, vallata, kasutada ja käsutada seda oma eesmärkide saavutamiseks kooskõlas põhikirjaga.

3. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
3.1 Teatriliidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud ja füüsilised isikud liitude, ühenduste ja osakondade kaudu, kes tunnustavad Teatriliidu põhikirja.
3.2 Teatriliidu liikmeks astumiseks esitatakse Teatriliidu juhatusele kirjalik avaldus.
3.3 Teatriliidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul.
3.4 Teatriliidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.5 Teatriliidust saab välja astuda pärast 1-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Teatriliidu juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme Teatriliidu liikmete nimekirjast.
3.6 Teatriliidu liikme võib Teatriliidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
1) kahjustab oma tegevusega Teatriliidu nime või mainet;
2) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Teatriliidu organite otsustest tuleneva talle pandud kohustuse;
3) ei ole tasunud Teatriliidu liikmemaksu aasta jooksul ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist.
3.7 Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
3.8 Teatriliidust väljaarvatud liige võib esitada väljaarvamisotsuse peale kaebuse Teatriliidu volikogu koosolekule.
3.9 Teatriliit ei sekku oma liikmete tegevusse, kui see ei kahjusta Teatriliidu tegevust ja huve.
3.10. Liikmete õigused ja kohustused:
3.10.1 Teatriliidu liikmetel on muude seaduste ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
1) saada tasuta konsultatsiooni töö-ja sotsiaalõiguse küsimustes;
2) võtta osa Teatriliidu tegevusest ja tema poolt korraldatavatest üritustest ja koolitustest;
3) saada informatsiooni Teatriliidu tööst, vastuvõetud otsustest ja tegevuskavast;
4) valida ja olla valitud Teatriliidu juht-ja tööorganitesse ning osaleda muul viisil Teatriliidu tegevuses;
5) esitada Teatriliidu mistahes organile arvamusi ja ettepanekuid ning pärida neilt aru;
6) võtta osa otsustamisest Teatriliidu ühisvarade kasutamise ja käsutamise üle;
7) kasutada teisi käesolevast põhikirjast ja seadustest tulenevaid õigusi.
3.10.2 Teatriliidu liige on kohustatud:
1) täitma Teatriliidu põhikirja;
2) teatama kollektiivlepingute sõlmimisest ja muutmisest ning Teatriliidu nõudmisel nende täitmisest;
3) õigeaegselt informeerima Teatriliitu küsimustest, ettepanekutest, lepingutest ja avaldustest, mis võivad omada tähtsust Teatriliidule või teistele tema liikmetele;
4) osalema Teatriliidu tegevuses ning täitma talle peakoosoleku, volikogu või juhatuse otsusega pandud kohustusi;
5) tasuma liikmemaksu volikogu poolt määratud korras ja määras;
6) täitma Teatriliidu juhtorganite otsuseid olles solidaarne Teatriliidu liikmete õiglaste nõudmistega;
7) rakendama igapäevatöös demokraatia ja avatuse põhimõtet;
8) järgima kutse-eetika nõudeid.

4. LIIDUD, ÜHENDUSED JA OSAKONNAD
4.1 Liit ja ühendus on ühe eriala kutseliste teatritegelaste vabatahtlik ühing, mis võib olla juriidiline isik.
4.2 Osakond on erinevate erialade teatritöötajate vabatahtlik ühing, mille eesmärgiks on oma liikmete töö-, ameti- ja kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ja kaitsmine konkreetses teatris.
4.2.1 osakonna võivad moodustada vähemalt 5 teatris töötavat füüsilist isikut, kes on esitanud punktis 3.2 näidatud kirjaliku avalduse. Igas teatris võib olla üks Teatriliidu osakond;4.2.2 osakonna moodustamisest teatab selle usaldusisik hiljemalt 1 kuu jooksul Teatriliidu juhatusele;
4.2.3 osakond peab oma teatri juhtkonnaga läbirääkimisi ja sõlmib kollektiivlepinguid töösuhteid, töö tasustamist ja töötingimusi puudutavates küsimustes;
4.2.4 osakonda saab kuuluda p.3.2 näidatud korras Teatriliidu nimele esitatud kirjaliku avalduse alusel, mille osakonna usaldusisik edastab Teatriliidu juhatusele;
4.2.5 osakonnast väljaarvamise algatab osakonna juhatus.
4.3 Osakonna kõrgeim organ on oma liikmete üldkoosolek.
4.3.1 üldkoosoleku pädevuses on:1) otsuste vastuvõtmine osakonna juhtimise küsimustes;2) usaldusisiku valimise korra otsustamine.
4.4 Osakonna usaldusisik.
4.4.1 osakonna usaldusisik sõlmib tööandjaga või tema volitatud esindajaga kollektiivlepingu Teatriliidu volikirja alusel ja Teatriliidu nimel;
4.4.2 osakonna usaldusisiku valivad osakonna liikmed 1-3 aastaks;
4.4.3 usaldusisiku tagasikutsumine toimub samas korras kui valimine;
4.4.4 osakonna usaldusisik esindab osakonna liikmeid;
4.4.5 erinevate volitajatega usaldusisikud võivad moodustada teatris usaldusisikute kogu;
4.4.6 mitme usaldusisiku valimise korral võib töötajate Teatriliidu osakond valida usaldusisikute hulgast peausaldusisiku.
4.5 Usaldusisiku kohustused:
1) esindab töötajaid töösuhetes tööandjaga;
2) jälgib kollektiivi ja töölepingu tingimuste ning tööseaduste täitmist;
3) hoiab töötajate poolt töörahu kollektiivlepingu kehtivuse ajal;
4) vahendab töövaidluse osapooli;
5) vahendab tema käsutuses olevat töösuhetealast teavet tööandjale ning töötajaile, nende ühinenud liitudele.

5. TEATRILIIDU JUHTIMINE
5.1 Teatriliidu kõrgeimaks organiks on peakoosolek, mis on üldkoosolek Mittetulundusühingute seaduse §18 mõttes.
5.1.1 Peakoosoleku delegaadid valitakse Teatriliidu liikmete poolt. Igal delegaadil on üks hääl;
5.1.2 Peakoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja ja eesmärgi muutmine;
2) volikogu koosseisu kinnitamine;
3) ) revisjonikomisjoni valimine ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
4) lihthäälteenamusel, salajasel hääletamisel Teatriliidu esimehe, kes on juhatuse esimees, valimine;
5) otsustamine Teatriliidu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise üle;
6) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.1.3 Teatriliidu juhatuse liige ei saa peakoosolekul osa võtta hääletusest juhatuse tegevusele hinnangu andmisel ja hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta ise on vastutav;
5.1.4 revisjonikomisjoni liige ei saa peakoosolekul osa võtta revisjonikomisjoni aruande kinnitamise hääletusest ja hinnangu andmisest tegevusele, mille eest ta ise on vastutav;
5.1.5 peakoosoleku kutsub kokku juhatus;
5.1.6 peakoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse Teatriliidu liikmetele 1 kuu enne selle toimumist;
5.1.7 peakoosoleku delegaatide esindusnorm on vähemalt 1delegaat 8 liikme kohta igast liidust ja ühendusest. Lisaks 5 delegaati iga liidust, ühendusest ja osakonnast ning kõik Teatriliidu volikogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed;
5.1.8 peakoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% +1 selle delegaatidest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet;
5.1.9 peakoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud delegaatidest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet;
5.1.10 kui peakoosolekule ei ilmunud nõutav arv delegaate, tuleb peakoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud peakoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud delegaatide arvust;
5.1.11 põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 volinike nõusolek;
5.1.12 peakoosolek tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord 4 aasta jooksul;
5.1.13 erakorraline peakoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 1/10 Teatriliidu liikmetest; revisjonikomisjon või muudel juhtudel, kui Teatriliidu huvid seda nõuavad;

5.2 Volikogu
5.2.1 volikogu juhib Teatriliidu tööd peakoosolekute vahelisel ajal;
5.2.2 volikogu moodustatakse peakoosolekul liitude, ühenduste ja osakondade poolt esitatud kandidaatidest;
5.2.3 volikogusse kuulub vähemalt üks esindaja igast liidust, ühendusest ja osakonnast;
5.2.4 volikogu liikmele on õigus määrata asendusliige;
5.2.5 volikogu koosolek otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50 % +1 volikogu liikmeid;
5.2.6 volikogu pädevuses on:
1) Teatriliidu esimehe ettepanekul salajasel hääletusel, lihthäälteenamusega 6-12 liikmelise juhatuse valimine;
2) volikogu liikme valimisel juhatuse koosseisu asendub ta volikogu koosseisus vastavalt põhikirja punktile 5.2.4;
3) Teatriliidu majandusaasta aruande kinnitamine;
4) Teatriliidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
5) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Teatriliidu esindaja määramine;
6) kontrollida ja suunata Teatriliidu tegevust vastavalt Teatriliidu eesmärkidele;
7) muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
8) Teatriliidu esimehe kohusetäitja määramine, juhul, kui Teatriliidu esimees ei saa oma volitusi täita.

5.3 Juhatus.
5.3.1 Teatriliidu igapäevast tegevust juhib ja Teatriliitu esindab 6-12 liikmeline juhatus;
5.3.2 juhatuse pädevus:
1) esindab Teatriliitu kõigis õigustoiminguis. Teatriliidu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 700 tuhat krooni, on vajalik volikogu eelnev nõusolek;
2) kutsub kokku Teatriliidu volikogu; esitab peakoosolekule ning volikogu koosolekutele arutatavate küsimuste materjalid, ning kindlustab vastuvõetud otsuste täitmise;
3) korraldab Teatriliidu igapäevatööd;
4) koostab Teatriliidu tegevuskava;
5) kasutab ja käsutab Teatriliidu vara vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja peakoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
6) kinnitab Teatriliidu büroo töötajate koosseisud ja palgamäärad;
7) lahendab oma koosolekutel põhikirjast tulenevaid küsimusi.
5.3.3 Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vähemalt 50% +1 juhatuse liikmeid ning juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 kohalviibinud häälte enamus;
5.3.4 Teatriliidu esimees kuulub juhatuse koosseisu.

5.4 Teatriliidu esimees
5.4.1 Teatriliidu esimehe pädevus:
1) juhib põhikirja, volikogu ja peakoosoleku otsuste alusel Teatriliidu tööd ning valmistab ette ja juhatab Teatriliidu juhatuse ja volikogu koosolekuid;
2) esindab Teatriliitu suhtluses erinevate organisatsioonide esindajatega Eestis ja teistes riikides;
3) sõlmib ja lõpetab Teatriliidu palgaliste töötajatega töölepinguid;
4) annab oma tööst aru Teatriliidu volikogule ja peakoosolekule;
5) tehingute teostamisel esindab Teatriliitu esimees üksi või juhatuse liige koos esimehega.

5.5 Revisjonikomisjon
5.5.1 revisjonikomisjon valitakse peakoosoleku poolt vähemalt 5-liikmelisena;
5.5.2 revisjonikomisjon valib oma koosseisust esimehe, vajadusel moodustab alakomisjone;
5.5.3 revisjonikomisjon:
1) kontrollib juhatuse töö vastavust seadustele ja Teatriliidu põhikirjale;
2) võib tutvuda kõigi Teatriliidu asjaajamist ja finantsmajanduslikku tegevust kajastavate dokumentidega;
3) võib teha avastatud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutusi juhatusele;
4) on kord aastas aruandekohustuslik volikogu ees, ning peakoosoleku ees viimase toimumisel;
5.5.4 revisjonikomisjoni volituste aeg on 4 aastat ja need kestavad juhatuse volituste ajal. Juhatuse volituste lõppemisel lõpevad ka revisjonikomisjoni volitused;
5.5.5 juhatuse ega volikogu liikmed ei või kuuluda revisjonikomisjoni.

6. VARA JA FINANTSMAJANDUSLIK TEGEVUS
6.1 Teatriliidu vara ja rahalised vahendid moodustuvad liikmemaksudest, laekumistest, sponsoritelt, annetustest ning põhikirjalise tegevusega seotud tuludest.
6.2 Teatriliidu rahalisi vahendeid kasutatakse tema põhikirjaliseks tegevuseks, liikmete vajadusteks, juhtorganite tegevuse finantseerimiseks ning muuks otstarbeks vastavalt kinnitatud eelarvele.
6.3 Teatriliit võib asutada heategevuslikke ja muid fonde oma liikmete toetamiseks.
6.4 Teatriliit ei vastuta oma liikmete rahaliste ja varaliste kohustuste ja tehingute eest.
6.5 Teatriliit hoiab raha enda poolt valitud pankades.
6.6 Teatriliidul on õigus moodustada äriühinguid ja saada dividende.

7. ÜHINEMISE, JAGUNEMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED JA KORD
7.1 Teatriliidu ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub peakoosoleku otsuse alusel.
7.2 Teatriliidu ühinemise või jagunemise otsuses nimetatakse Teatriliidu õigusjärglane(sed), kellele lähevad üle Teatriliidu õigused ja kohustused ning tehakse vastavad muudatused põhikirjas.
7.3 Ühinemise või jagunemise käigus uue liidu (ühingu) tekkimist ei loeta liidu (ühingu) asutamiseks.
7.4 Teatriliidu tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse peakoosolekul likvideerimiskomisjon ja määratakse Teatriliidu peakoosoleku või selleks volitusi omava volikogu viimase koosoleku toimumisaeg.
7.5 Likvideerimiskomisjoni valimisel määratakse komisjoni volituste tähtaeg.
7.6 Likvideerimiskomisjon:
1) avaldab Teatriliidu tegevuse lõpetamise teate ajakirjanduses;
2) lõpetab Teatriliidu toimingud;
3) kutsub välja võlausaldajad ja rahuldab nende rahalised nõuded;
4) jagab nõuete rahuldamisest ülejäänud vara Teatriliidu liikmete vahel vastavalt peakoosoleku otsusele.
7.7 Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Teatriliidu likvideerimiseks.
7.8 Likvideerimiskulud kaetakse Teatriliidu vara arvelt.
7.9 Likvideerimiskomisjoni otsus vormistatakse lõppaktiga.

Põhikirja käesolev versioon on vastu võetud Teatriliidu peakoosolekul 22. novembril 2004.a.