Teatriliidust

Eesti Teatriliit on kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jne koondav katusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on Eesti teatrikultuuri hoidmine, arendamine ja väärtustamine, selle tähtsuse teadvustamine, samuti teatrierialade ja oma liikmete loometegevuse edendamine. Teatriliit tegutseb samaaegselt ka ametiühinguna. Eesti Teatriliit on asutatud 1987. aastal ja on Eesti NSV Teatriühingu (asutatud 1945)

õigusjärglane, täpsemalt ajaloost on kirjutanud Reet Neimar. Vaata ka kronoloogiat.

1996. aastal ühinesid erinevad teatritegelasi ühendavad erialaorganisatsioonid Ühinemislepinguga Teatriliidu katuse alla ning kinnitasid seda Ühiste huvide deklaratsiooniga. 2001. aastal sõlmisid liikmesorganisatsioonid kokkuleppe, mis määratleb Teatriliidu põhikirjaliste ülesannete alusel organisatsiooni

igapäevategevuse.

Teatriliit lähtub oma tegevuses liikmete sotsiaalsete, majanduslike, töö- ja kutsealaste õiguste ning huvide kaitsmisest ja esindamisest. Alates 1992. aastast peab Teatriliit TALO (Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon) ühe liikmesliiduna läbirääkimisi Vabariigi

Valitsusega teatritöötajate palgatingimuste parandamiseks.

Teatriliit tegutseb kutseliiduna, käivitades ja koordineerides igal aastal teatrikunsti aastaauhindade ja nimeliste preemiate žüriide tegevust ning korraldades auhindade

pidulikku kätteandmist.

Teatriliit on ka sihtasutuse Eesti Teatri Festivali üks asutajaid ning Eesti teatrite üle-aastase regulaarse draamafestivali ja Balti Teatri Festivali üks korraldajaid. Loodud on Eesti Teatriliidu Teabekeskus (2001). Koos Eesti Etendusasutuste Liiduga loodi 2007. aastal Sihtasutus Eesti Teatri Agentuur (Eesti Näitemänguagentuuri ja Teatriliidu Teabekeskuse baasil). Alates 1954. aastast tegeldakse järjepidevalt kirjastamisega, tagades kvaliteetse erialakirjanduse ilmumise nii professionaalidele kui ka teatrihuvilisele

lugejaskonnale.

Teatriliit toetab oma liikmeid vajadusel sotsiaal- ja terviseabirahadega, loomulikuks on peetud sotsiaalabi teatriseenioridele ning teatrirahva matmispaiga korrashoidu

Metsakalmistul ja Siselinna kalmistul.

Teatriliidu omandis on puhkekodu ja loomemaja Lahemaal, mida kasutavad liidu liikmed.

Teatriliidu tegevust finantseerivad liikmemaksu kaudu eelkõige liikmed ise.

Pidevalt on saadud sihtotstarbelisi toetusi Eesti Kultuurkapitalilt.

Teatriliidu tööd juhivad peakoosolekute vahelisel ajal volikogu ja juhatus. Alates 2008. aasta novembrikuust on Teatriliidu esimees Ain Lutsepp ning vastutav sekretär aastast 1996 Riina Viiding.