Tervisehüvitise taotlemine

TERVISEHÜVITISE TAOTLEMISE KORD

Teatriliidu liikmel on võimalik taotleda tervisehüvitist (hambaravi, prillid jms) aastas kuni 320 euro ulatuses, vastavalt teatriliidu rahalistele võimalustele. Kuni 50-eurose taotluse puhul hüvitatakse kuludokumentide alusel kuni 100%, suurema summa puhul 50%

kulunud summast. Need on brutosummad, millest arvatakse maha tulumaks.

Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada teatriliidule avaldus koos kuludokumentidega (teatriliit@teatriliit.ee või Uus 5, 10111 Tallinn).

NB! Hüvitise taotlemiseks peab olema olnud teatriliidu liige vähemalt aasta. Samuti peab olema tasutud teatriliidu liikmemaks.

Hüvitist makstakse kord kvartalis, s.t neli korda aastas. Taotluse esitamise tähtaeg on iga kvartali viimase kuu 10. kuupäev (10. märts, 10. juuni, 10. september, 10. detsember). Otsusest teatame 10 päeva jooksul.

Kinnitatud juhatuse otsusega 2. detsembril 2013.


Порядок ходатайства о пособии на лечение зубов

Члены СТД Эстонии могут ходатайствовать о компенсации лечения зубов на сумму до 320 евро в год, в зависимости от финансовых возможностей СТД. На основании одного документа о расходах, приложенному к ходатайству, компeнсируется

половина потрачнной на лечение зубов суммы.

При ходатайстве о компенсации следует подавать заявление в СТД и документы о расходах с указанием имени ходатайствующего. В заявлении следует указать свой

личный код и номер банковского счета.

Сумма в документе о расходах, состоящая из нескольких частей, не оплачивается.
Ходатайствующий о компенсации должен быть членом СТД не менее года при уловии, что у него уплачены членские взносы. Кроме компенсации за лечение зубов можно ходатайствовать о других пособиях на здоровье (покупка очков, расходы,

связанные с профессиональными заболеваниями и пр.).

Компенсация выплачивается раз в квартал, четрые раза в год. Ходатайства рассматриваются 10-го числа последнего месяца каждого квартала (10 марта, 10 июня, 10 сентября, 10 октября). О принятом решении ходатайствующему сообщается не позже чем через 10 дней.

Утверждено на собрании праввления 2 декабря 2013 г.