Statuut

Eesti teatri auhinnad
Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali preemiad


I Eesmärk

1. Eesti teatri auhindade eesmärk on tõsta esile olulisemaid loomingulisi saavutusi, mis on vaadeldava ajavahemiku jooksul Eesti teatris aset leidnud.

Auhindadele kandideerimise, nende väljakuulutamise ja piduliku kätteandmise eesmärk on koondada ka ühiskondlikku tunnustust ja avalikkuse tähelepanu Eesti teatrikunstile ja selle loojatele.


II Auhindade väljaandjad

2. Auhindu annavad välja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital ja Eesti Teatriliit. Auhindu rahastab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital. Eesti Teatriliidul on korralduslikud ülesanded.


III Auhinnad

3. Auhindu antakse eelmise aasta loomingu või esimeste lavatööde, pikemaaegse või pikaajalise loomingulise tegevuse eest.

3.1. Auhinnad, mida antakse igal aastal eelmise aasta loomingu eest:

Teatriliigiülesed auhinnad
Nominendid ja laureaadid valib ühisžürii, mis moodustub viie liigižürii ja ühe erižürii esindajatest (sõna-, muusika-, balleti-, tantsu-, etenduskunsti ja lastelavastused).
Sõnalavastuste auhinnad
Muusikaauhind

Antakse kaks auhinda (ooper, operett, muusikal).

Balletiauhind

Tantsuauhind

Etenduskunsti auhind

Auhinnaga tunnustatakse otsingulisi etendusvorme, mis põimivad eri kunsti- ja teatriliike.

Teatritöötajate auhinnad
Antakse silmapaistva töö ja saavutuste eest.
Algupärase dramaturgia auhind

Antakse algupärase teatriteksti eest (näidend, dramatiseering, adaptsioon, lavastustrupi ühislooming).

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind

Antakse autorile või autorite kooslusele kirjalikus või suulises vormis avalikkuseni jõudnud ühe või mitme arvustuse, artikli, saate vms eest, mis analüüsivad ja kirjeldavad pädevalt Eesti teatripilti ja teatrikunsti.

Salme Reegi nimeline lasteteatri auhind

Antakse kunstiliselt silmapaistva ja lastepärase töö eest. Auhinna võib saada nii lavastaja, kunstnik, näitleja kui ka iga teine lavastuse osaline.

Sõnalavastuste muusikalise kujunduse ja originaalmuusika auhind
Antakse mõjuva ja sõnalavastuse ideed toetava muusikalise kujunduse või sõnalavastusele kirjutatud originaalmuusika eest. Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing.

3.2. Auhinnad, mida antakse igal aastal esimeste lavatööde või pikaaegse loomingulise tegevuse eest:

Kristallkingakese auhind

Antakse kahele noorele etenduskunstnikule esimeste märkimisväärsete lavatööde eest. Auhinna ühe laureaadi valib igal aastal sõnalavastuste auhindade žürii ning teise muusika-, balleti- või tantsuauhinna žürii. Auhind ei ole rahaline.

Ants Lauteri nimeline auhind

Antakse kaks auhinda, kuni kümme aastat teatritööd teinud noorele näitlejale ja/või lavastajale (alates esimesest lavastusest). Auhinna määramisel peetakse silmas kandidaadi erialast arengut.

Otto Hermanni nimeline orkestrandiauhind
Eesti esimese kutselise teatri sümfooniaorkestri (1906) asutaja nimeline auhind, mille eesmärk on tõsta esile ja väärtustada pikaaegset, vähemalt 15 aasta pikkust kõrgetasemelist pühendunud tööd teatri orkestrandina.

3.3. Auhinnad, mida antakse vajaduse järgi iga kahe aasta järel pikaaegse loomingulise tegevuse eest (võimalik anda ühele inimesele üks kord):

Priit Põldroosi nimeline teatrimõtte auhind

Antakse teatrimõtte arendamise, teatriuurimusliku või pikaaegse teatripedagoogilise tegevuse eest.

Aleksander Kurtna nimeline tõlkijaauhind

Antakse näidenditõlgete eest, millest vähemalt ühte on lavastatud vaadeldaval ajavahemikul. Auhinna saajalt eeldatakse pikaajalist draamatekstide tõlkimist.

Rahel Olbrei nimeline balletiauhind

Antakse professionaalse balletikunstiga tegelevale tantsijale, lavastajale-koreograafile, repetiitorile ja pedagoogile pikaajaliste väljapaistvate tulemuste eest balletilaval. Auhinna määrab balletiauhinna žürii.

Georg Otsa nimeline muusikateatri auhind

Antakse vokaalse meisterlikkuse ühendamise eest näitlejatööga ooperi- ja operetilaval ning viljaka kontserttegevuse eest nii Eestis kui ka välismaal. Auhinna määramisel hinnatakse pikemaaegset teatritööd.

Natalie Mei nimeline kunstnikuauhind
Antakse kõrgel tasemel ja suuremahulise lava- ja kostüümikujunduse eest. Auhinna määramisel hinnatakse traditsioonide pieteeditundelist sidumisoskust kaasaegse esteetika, materjalide ja tehnikaga, terviklikku tööd kavandist teostuseni. Auhinna saajalt eeldatakse vähemalt 10 aasta pikkust teatritööd.

3.4. Auhind, mida antakse vajaduse järgi:

Eesti Teatriliidu juhatuse auhind
Antakse erilise teatrikunstisündmuse eest, mida ükski teine auhinnastatuut ei hõlma. Auhinna määramisel arvestatakse liigi- ja erižüriide ning erialaliitude ettepanekutega. Auhind ei ole rahaline.

3.5. Auhinnad, mis antakse kätte auhinnale nime andnu sünniaastapäeval:

Karl Adra nimeline auhind

Antakse draamanäitlejale, kelle korrektne eesti keel, kõnekultuur ja sõnumi selgus kõige paremini publikuni jõuab. Auhinda antakse iga kahe aasta järel. Auhinna määrab Priit Põldroosi nimelise teatrimõtte auhinna žürii.

Helmi Tohvelmani nimeline auhind

Antakse loominguliselt silmapaistvale näitlejale, kelle plastiline või psühhofüüsiline liikumine väärib tunnustust, või liikumisjuhile, kelle liikumisseade ühele või mitmele lavastusele on esiletõstmist väärt. Auhinda antakse iga kahe aasta järel.

Voldemar Panso nimeline auhind

Antakse eeskuju väärivale ja perspektiivikale Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilasele.


IV Auhindade suurus

4. Auhindade suuruse määrab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital Eesti Teatriliidu juhatuse taotlusel.

Auhinnaga kaasneb Theodori silm või auaadress ning Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali rahaline preemia, kui auhinna statuudis ei ole sätestatud teisiti.

 

V Auhindade nominentide ja laureaatide valijad

5. Auhindade nominentide ja laureaatide valimiseks moodustab Eesti Teatriliidu juhatus igaks aastaks žüriid. Žüriide moodustamise printsiibid ja arvulise koosseisu määrab Eesti Teatriliidu juhatus. Žüriid on sõltumatud ja seotud ainuüksi auhindade statuudiga.


VI Auhindadele esitamine

6. Kandidaate auhindadele võivad esitada igal aastal kõik etendusasutused, teatrikoolid ja ‑organisatsioonid, erialaliidud ja -ühendused, meediaväljaannete kultuuritoimetused ja üksikisikud. Kandidaate võivad esitada ka žüriiliikmed iseseisvalt.

 

VII Auhindade nominentide ja laureaatide valimine ning preemiate määramine

7. Žüriid valivad auhindade nominendid ja laureaadid salajasel hääletusel, kusjuures nominatsiooni ja auhinna saamiseks peab kandidaat koguma enam kui poolte žüriiliikmete hääled. Seejuures on võimalik teha mitu hääletusvooru.

Nominendid valitakse üldjuhul auhindadele, mida antakse eelmise aasta loomingu eest (v.a Eesti Teatriliidu juhatuse auhind), ja algupärase dramaturgia auhinnale. Nominente võib olla auhinnal kuni viis. Nominendid avalikustatakse 1. märtsil.

Auhinnal on üldjuhul üks laureaat, kui auhinna statuudis ei ole sätestatud teisti.

Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital määrab žüriide poolt valitud laureaatidele preemiad Eesti Teatriliidu kirjaliku ettepaneku alusel.

 

VIII Auhindade väljakuulutamine ja kätteandmine

8. Auhindade laureaadid kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte igal aastal rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil (v.a Karl Adra, Helmi Tohvelmani ja Voldemar Panso nimelised auhinnad).


Statuut on heaks kiidetud Eesti Teatriliidu juhatuse koosolekul 02.12.2019 ja kinnitatud Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali koosolekul 20.12.2019.

Statuudi muutus
Algupärase dramaturgia auhinna muutmine iga-aastaseks auhinnaks kinnitati Eesti Teatriliidu juhatuse koosoleku otsusega 27.09.2021 ja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali koosoleku otsusega 2. veebruaril 2023.