Kultuuriministeerium ja TALO sõlmisid kultuuritöötajate palgaleppe 2021. aastaks

Kultuuriminister Tõnis Lukas ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastasid teisipäeval, 8. detsembril ühiste kavatsuste kokkuleppe 2021. aastaks.

Kokkuleppes kinnitatakse vajadust hoida kultuuritöötajate brutotöötasu alammäär vähemalt senisel tasemel ehk 1300 eurot kuus.

Lisaks seatakse sisse palgatoetus laulukooride, rahvatantsurühmade ja orkestrite juhtidele, milleks on ette nähtud 2,7 miljonit eurot, ning jätkub treenerite riiklik palgatoetus.

Kultuuriministeeriumi ja TALO eesmärk on jätkata tööd selle nimel, et kultuuritöötajate brutotöötasu alammäär tõuseks järgnevatel aastatel. Kultuuriministeerium jätkab palgafondi tõusu taotlemist 2022. aasta riigieelarvest.

Ühiste kavatsuste leping puudutab kultuuritöötajaid, kes saavad Kultuuriministeeriumi eelarvest palka ja töötavad kõrgharidusnõudega täiskoormusel töökohal. Lepe peab silmas ka kõrgema kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilise erialaste teadmiste nõudega ametikohti, kus erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust võib võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga.

Brutotöötasu kehtiv alammäär on vähemalt 1300 eurot kuus riigiasutustes, riigi osalusega eraõiguslikes sihtasutustes ning avalik-õiguslikes asutustes. Leppes mainitud tasustamise põhimõtted on soovituslikud kõigile kultuurivaldkonnas tegutsevatele institutsioonidele nende haldusalluvusest või omandisuhtest sõltumata.