TALO ettepanekud 2016. aasta töötasu alammäära, töötasustamistingimuste ja sotsiaalsete garantiide kohta

Lähtudes TALO liikmeliitude taotlustest, juhatuse seisukohast ja 2014. aasta 09. detsembri üleriigiliste läbirääkimistel allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppest, esitab TALO läbirääkimiste tööandjapoolsele delegatsioonile järgnevad ettepanekud:

  • esimese valikuna saavutada läbirääkimistel 2016. aastaks haritlase töötasu alammääraks vabariigi keskmine brutotöötasu;
  • teise valikuna saavutada läbirääkimistel 2016. aastaks haritlase töötasu alammääraks tase, mis ei ole väiksem kui samaks perioodiks põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele kehtestav töötasu alammäär;
  • läbirääkimiste lõppdokumendis kinnitatakse, et töötasu alammääraga kasvikuga proportsionaalselt muudetakse ka teiste tööasuastmete tasemeid ning tööandjad garanteerivad vajalikud rahalised mahud;
  • pidada otstarbekaks, et läbirääkimiste lõppdokumendis fikseeritakse lisaks kokku lepitud töötasu alammäära tasemele ka konkreetsed töötasuvahendite mahud sektorite ja/või asutuste lõikes;
  • taotleda, et läbirääkimistele kutsutakse (vähemalt vaatlejatena) kõigi TALO liikmeskonna tööandjate volitatud esindajad, sõltumata nende haldusalluvusest või omandisuhetest;
  • pidada läbirääkimistel otstarbekaks keskenduda pikemaajaliste (2 - 3 aasta perspektiivis) perspektiivsete kokkulepete saavutamisele, välistamata seda koalitsiooni kogu valitsemisajaks;
  • jätkata läbirääkimiste head tava, kutsuda vastavalt vajadusele kokku kas alalisi ja/ või ad hoc töögruppe (nt töötasu maatriks teatrivaldkonnale jne), kaasates seotud isikuid ja institutsioone.