Eesti Teatriliidu esimehena jätkab Ain Lutsepp

Koosolekul kuulati juhatuse tegevusaruannet, ettekandeid erialaliitude ja partnerorganisatsioonide päevaprobleemidest ning riigi teatripoliitika arengusuundadest, kinnitati volikogu ja revisjonikomisjoni koosseis ning võeti vastu otsus, millega määratleti Teatriliidu esimehe, volikogu ja juhatused peamised ülesanded järgmiseks neljaks aastaks:

  1. Juhtida valitsuse tähelepanu kultuuritöötajate õigusele saada oma töö eest väärilist, kvalifikatsioonile vastavat töötasu ning kõrgharidusega ja erialast tööd tegeva kultuuritöötaja töötasu alammäär ei tohiks seejuures olla madalam riigi keskmisest töötasust.
  2. Kehtestada etendusasutuse seaduses riikliku tegevustoetuse eraldamiseks arvestusliku inimtööaasta AITA põhimõte ja kinnitada AITA tegelikuks väärtuseks vähemalt eelneva kalendriaasta III kvartali riigi keskmine täistööajaga töötaja aastatöötasu koos kõikide maksudega.
  3. Kolmepoolse dokumendi - teatritöötajate maatriks-palgasüsteemi - väljatöötamine Kultuuriministeeriumi, Eesti Etendusasutuste Liidu ja Eesti Teatriliidu poolt selle rakendamiseks riikliku tegevustoetuse taotlemisel.
  4. Tehniliste töötajate erialase kompetentsi vastavusse viimine rahvusvaheliste kutsenõuetega täiendkoolituste ning kutseeksamite korraldamise kaudu. Kinnitada koostöös Kutsekoja, Eesti Teatriliidu, Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse ja Eesti Etendusasutuste Liiduga kõikides etendusasutustes kasutatav teatriametite klassifikaator.
  5. Rakendada tehniliste töötajate kompetentsuse hindamisel riiklikult kinnitatud kutsestandardeid. 
  6. Vabakutseliste loovisikute sotsiaalse kaitstuse kindlustamiseks seadusandliku baasi loomise jätkamine Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga. 
  7. Kaitsta autorite ja esitajate õigust teose ning esituse puutumatusele uue autoriõiguse seaduse versiooni ettevalmistamisel, ning seista WIPO (Ülemaailmse intellektuaalse omandi organisatsiooni) Pekingi leppe põhimõtete sätestamise eest uues seaduses.
  8. Toetada teatri-ja filmierialasid õpetavate kõrgkoolide ja riigieelarveliste etendusasutuste sihikindlat koostööd erialaselt haritud järelkasvu leidmiseks. Pidada oluliseks lavastuskunstnike enesetäiendamist kas EKA-s või vastavat erialalist ettevalmistust pakkuvas väliskõrgkoolis.
  9. Kaasa aidata läbirääkimistele Eesti Lavastuskunstnike Liidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu vahel võimaluste leidmiseks erialaselt kõrgharitud stsenograafide paremaks rakendamiseks.

Uudise kaanefoto: ERR Kultuur