Teatriliit osaleb loovisikute sotsiaalsete tagatiste parandamise töörühmas

Esmalt kaardistati töögrupis loovisikute tegutsemisvormid.

1. Tähtajatute ja pikemate töölepingute alusel või ka avaliku teenistuse seaduse alusel töötavate loovisikute eest tasub  sotsiaalmaksu tööandja,  ravikindlustus tekib 14-päevase ooteaja järel alates tööle asumisest. Kindlustuskaitse lõpeb 2 kuu möödudes töölepingu lõpetamisest.

/Probleemi sotsiaalse kindlustatusega ei ole./

 

2.FIEdena, ettevõtjana tegutsevad loovisikud. FIEks registeerimise vajadus selleks, et saada loometoetust ning tasuda vabakutselisena tegutsedes sotsiaalmaksu. Loovisikud ei teeni sageli regulaarselt sellist tulu, mis võimaldaks neil seaduses sätestatud suuruses sotsiaalmaksu tasumise. Perioodil, mil sissetulek oluliselt langeb, tuleb neil vormistada äriregistris tegutsemise peatamine ja hiljem jälle tegevuse alustamine.


3. Lühiajaliste töölepingute ja võlaõiguslike lepingute (töövõtu- ja käsunduslepingud) alusel töötavad loovisikud. Ravikindlustus­seadus võimaldab kindlustatu staatuse isikule, kes töötab üle ühekuulise töölepingu või üle kolmekuulise töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamise lepingu alusel ja kelle eest maksab sotsiaalmaksu lepingu teine pool, st tööandja või tellija. Kindlustuskaitse tekib 3-kuulise ooteajaga ja lõpeb 2 kuud pärast temaga lepingu sõlminud isiku sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemist. /Suur riskigrupp/

 

4. Erinevate võlaõiguslike lepingute (müügileping, litsentsileping)  alusel töötamine.

Võimalus sotsiaalmaksu maksmiseks puudub, sest nende lepingute alusel makstavatelt tasudelt ei maksta sotsiaalmaksu. Puudub võimalus ravi-ja pensionikindlustuseks.

 

Töögrupipoolsed ettepanekud sotsiaalmaksu maksmise ja loovisikute ravi- ning  pensionikindlustuse võimaluste parandamiseks on esitatud kultuuriministrile.