Infokiri juuni 2022

1. Töötasuläbirääkimised TALO ja Vabariigi Valitsuse vahel 2023. aastaks 

Etendusasutuste Liit ja Teatriliit kinnitasid töötasu nõudmiste ühised põhimõtted, mis on suuniseks Teatriliidule TALO ja valitsuse läbirääkimistel:

 1. Töötasumiinimumi suurendamine on jätkuvalt oluline.
 2. Ülejäänud palgafond peab suurenema vähemalt sama protsendi võrra, kui suureneb miinimum (1400 € à 1749 € on 24,9% ehk 25%).
 3. Samaväärselt kõigi riigi palgal olevate töötajate töötasuga peab suurenema vabakutseliste töötasu.

Protsendi tõus riigi poolt ei saa olla madalam, kui on inflatsiooni kasv, mis on praegu 19%. 

TALO töötasu taotlusest läbirääkimistel Vabariigi Valitsusega: 

TALO taotleb oma liikmeskonda kuuluvate kõrgharidusega ja kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega töötajate töötasu alammäära tõstmist praegu kehtivalt 1400 eurolt 1749 eurole (aluseks on Rahandusministeeriumi käesoleva aasta majanduse kevadprognoos). Suurem tõus on tingitud viimaste aastate mahajäämuse katteks. Arvestatud on 19% inflatsiooni ja kiire hinnatõusuga. 

Taotleme TALO liikmeskonda kuuluvate asutuste kõrgharidusega töötajatele, kelle brutotöötasu juba ületab leppega saavutatavat alammäära, aga samuti põhitegevust tagavale eritingimustega tugipersonalile ja asutuse töötajaskonna üldise motivatsiooni hoidmiseks töötasufondi puhul üldist kasvu vähemalt 12%, lähtudes tegelikest tööjõukuludest 2022. aastal. 

Nende nõuete täitmiseks peab asutustes olema tagatud riigipoolne vajalik töötasufondi maht. 

TALO ja Teatriliidu taotlus toetub arengukavale „Kultuur 2030“:

Parandame kultuuritöötajate töö- ja palgatingimusi. Kultuurivaldkonnas tegutsevas riigi hallatavas asutuses, riigi asutatud sihtasutuses ning avalik-õiguslikus asutuses on eesmärk tagada kvaliteetsed ja konkurentsivõimelised töötingimused, võrreldes üldise tööjõuturuga, sh tagada vastavad eelarvelised vahendid palgatingimuste konkurentsivõime hoidmiseks Eesti keskmise palga suhtes.


2. Etendusasutuse ja rahvusooperi seaduse muudatusettepanekutest 

Etendusasutuse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus on menetlemisel Riigikogus. Riigikogu kultuurikomisjoni saadetud muudatusettepanekutest on arvestatud Teatriliidu ja Etendusasutuste Liidu põhimõttelisema seisukohaga, mis võtab aluseks riigieelarvelise toetuse määramisel loomingulise töö mahupõhisuse, inimtööaasta ehk AITA-põhise rahastamismudeli. (AITA on uuslavastuste väljatoomiseks ja lavastuste esitamiseks vajaliku tööhulga mõõtühik, mis vastab täistööajaga töötaja töömahule kalendriaastas). 

Riigi poolt antavate toetuste määramisel soovitakse kasutada võrreldava ühikuna etendusasutuse loomingulise tegevusega seotud töö mahtu. Sätte lisamisega soovitakse tagada riigi asutatud sihtasutusena tegutsevale etendusasutusele, munitsipaaletendusasutusele ja eraetendusasutusele riigieelarvest määratavate toetuste omavaheline võrreldavus ühikuna. See võimaldab võrrelda loomingulise tegevusega seotud töö mahtu nimetatud etendusasutuse tegevuses ning sellega seoses ka nende etendusasutuste toetuse mahtu. (Kultuuriministeeriumi ettepanekust Riigikogu kultuurikomisjonile). 

Riikliku toetuse jagamise printsiibid kinnitatakse kultuuriministri määrusega. Määrus peab saama üksmeelse heakskiidu kõigilt pooltelt. Juhatuse ettepanekul esindavad Teatriliitu määruse koostamise komisjonis Rein Oja ja Raivo Põldmaa.


3. Ettepanekutest auhindade kohta

Leino Rei soovitas luua Salme Reegi nimelise auhinna juurde uue kategooria, mis tunnustaks ka noortele mõeldud teatrit. Oluline on väärtustada lasteteatri spetsiifikat ja erilisust, mis ei ole tavalisel teatriskaalal ühe mõõdupuuga kaalutavad ning võivad teinekord jääda atraktiivsete noortelavastuste varju.  

Ka ASSITEJ Eesti keskuse juhatus tegi uuesti ettepaneku kohendada Reegi-nim auhinna statuut Salme Reegi nimeliseks noore vaataja teatri auhinnaks, kuid Teatriliidu juhatus jäi varasema (17.12.2021) otsuse juurde:

 1. mitte luua juurde uusi auhindu;
 2. jätta Salme Reegi nim auhind lastelavastuste auhinnaks, mitte muuta auhinna statuuti.

Juhatuse seisukohale annab tuge Salme Reegi nim auhinna laureaatide nimekiri aastate kaupa, kus rohkemate nominatsioonidega on hinnatud just lastelavastusi ja nende tegijaid. 

ASSITEJ Eesti keskus annab alates 2022. aasta märtsikuust välja Väikese Printsi auhinda noore vaataja teatri alal tegutsejale, kes on oma pikaajalise silmapaistva tööga panustanud oluliselt valdkonna arengusse ja maine tõstmisesse. Auhinna eesmärk on väärtustada teatritegijate tähelepanelikku, hoolivat, loominguliselt julget ja ausat suhet noorde vaatajasse. Tänu ASSITEJ eesti keskuse järjekindlale tegutsemisele on loodud pikaaegset lasteteatri teenimist väärtustav auhind. Auhinna laureaat tehakse teatavaks 20. märtsil, rahvusvahelisel lasteteatripäeval.


4. Lavameistrite kutseeksam 

13. juunil toimus Teatriliidus lavameistrite kutseeksam. 

Hindamiskomisjoni kuulusid Eve Komissarov (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava programmijuht), Roland Leesment (Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse liige), Anton Kulagin (Eesti Teatriliidu kutsekomisjoni liige), Liina Unt (Endla teatri peakunstnik), Taivo Pahmann (RO Estonia tehnikadirektor). 

Hindamismeetodid: praktiline töö ja vestlus.

Taotlejad tõendasid erialateadmisi, kirjeldades oma tööalaseid tegevusi ja vastates suuliselt hindajate küsimustele. Vestluse käigus hinnati terminoloogia tundmist ja teoreetilisi teadmisi, lisaks suhtlemis- ja keeleoskust, erialaterminoloogia korrektset kasutamist. Vestluse käigus oli taotlejatel võimalik kirjeldada oma töökogemusi ja tehtud töid. 

Komisjon otsustas anda taotlejaile järgmised kutsetasemed: 

 1. Siim Saarsen – juhtiv lavameister, tase 5
 2. Anatoly Grachev – lavameister, tase 4
 3. Valeri Konopljov – lavameister, tase 4
 4. Sergey Vassilkov – lavameister, tase 4
 5. Sergey Pleskin – lavatehnik, tase 3
 6. Daniil Popov – lavatehnik, tase 3
 7. Dmitri Ruban – lavatehnik, tase 3


Teatriliidu Gild 

Teatriliidu Gild on vabakutselisi loovisikuid koondav mittetulundusühendus, mille eesmärgid on järgmised:

 • edendada teatriloomet ja etenduskunste, lihtsustades sellega seotud poolte asjaajamist;
 • standardiseerida etendusasutuste ja loovisikute vahelisi õigus- ja majandussuhteid ning vähendada nende administratiivkoormust;
 • parandada loovisikute sotsiaalkaitset.

Miks tasub loovisikul Gildi kuuluda? Gild vabastab su tüütust sehkendamisest raamatupidamise ja maksuametiga ning maksab sinu eest sinu maksud, kindlustades seeläbi sinu sotsiaalsed garantiid. Sest üksikuna, FIE või äriühingu vormis tegutsedes peaksid sa maksuarvestust pidama ise või ostma sisse raamatupidamisteenust, mis läheks sulle kulukamaks. Lõppkokkuvõttes saad Gildi liikmena pühendada rohkem oma aega ja energiat loometegevusele, säilitades sellegipoolest vabakutselisusega kaasneva vabaduse. 

Tutvu Gildi tüüptingimuste ja põhikirjaga siin.


Teatriliidu raamatukogu 

Olete oodatud külastama Teatriliidu raamatukogu ja laenutama raamatuid. Raamatukogu on praegu korrastamisel, väljaanded saavad järk-järgult avalikuks Eesti raamatukogude ühise elektronkataloogi ESTER kaudu. 

Kontakt: Giina Kaskla, giina@teatriliit.ee, tel 5615 4538


Eesti teatri biograafiline leksikon 

Teatriliit haldab Eesti teatri biograafilist leksikoni veebiväljaannet, mis koondab hetkel üle 4000 märksõna, põhiliselt isikuartikleid. Andmete lisamine ja täpsustamine jätkub. Olete oodatud artiklitega tutvuma, täiendused ja parandused isikuartiklitesse on samuti teretulnud. 

Kontakt: Triin Truuvert, leksikon@teatriliit.ee


Õigusalane nõustamine tööõiguses 

Teatriliidu juristi Thea Rohtla vastuvõtuaeg on esmaspäeviti kl 15–16.30. Eelregistreerimine telefonil 646 4512, kiirete küsimuste korral võib helistada telefonil 5687 9909 või kirjutada aadressile thea@rohtlalaw.ee

Vaata ka juristi nõuandeid.


Karjäärinõustamine liikmetele 

Kõigil Teatriliidu liikmetel on võimalik osaleda tasuta karjäärinõustamisel. Soovi korral kontakteeruge palun nõustaja Monika Lariniga aadressil monika@larini.eu nõustamise aja ja viisi kokkuleppimiseks.


Tervisetoetused 

Teatriliidu liikmetel on võimalik taotleda tervise- ja matusetoetust. Toetusraha eraldab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.


Puhkemajad 

Teatriliit haldab Koolimäe loomemaja, mis asub Haljala vallas Lääne-Virumaal. Põhjalikult renoveeritud loomemaja avati 21. veebruaril 2017. 

Loomemaja on mõeldud loominguliseks tööks ja puhkuseks eelkõige teatriinimestele, kuid ka kõigile teistele huvilistele. Loomemaja kahel korrusel on kasutamiseks kokku 16 ühe- ja kahekohalist tuba kuni 37 inimesele, kaks avatud köögiga söögituba, duširuumid ja tualetid. Veel on loomemajas raamatukogutuba ja saal, kus saab teha proove, korraldada seminare ja muid üritusi. Majas on tasuta wifi leviala ja võimalus kasutada seminarideks vajalikku tehnikat (videoprojektorid, ekraanid). Kompleksi kuulub ka saunahoone. Loomemajja on võimalik tellida toitlustamist. Koolimäe loomemaja on käigus aasta ringi. 

Lahe küla puhkemajale Lääne-Virumaal Haljala vallas Lobi rannas on jäänud truuks hulk inimesi. Maja käekäigu eest kannab heaperemehelikult hoolt Margus Vaher. Puhkemaja on kasutuses juunikuust septembrikuuni. 

Kontakt: Annika Visnapuu, annika@teatriliit.ee, tel 5661 7396


Kalmistute hooldus 

Hoolitseme oma endiste liikmete haudade eest kolmel kalmistul: Metsakalmistul, Siselinna kalmistul Tallinnas ja Raadi kalmistul Tartus. Kalmistute hoolduskulud tasume Eesti Kultuurkapitali tegevustoetusest.


Teatriliidu maja 

Teatriliit on rentinud alates 1991. aastast Tallinna linnalt maja (Uus 5). 

Majas tegutsevad erialaliitude keskused, korraldatakse nõupidamisi, seminare ja koosviibimisi, tehakse lavastusproove, esitletakse ja müüakse Teatriliidu kirjastatud raamatuid, korraldatakse seenioride kokkusaamisi.  

Kasutada on kaks saali, tasuta wifi ja konverentsitehnika. Teatriliidu liikmetel on võimalik ööbida kahes puhketoas maja 4. korrusel. 

Teatriliidu maja on avatud tööpäeviti kl 10–18.


Tähelepanu! 

Teatriliidu maja on puhkuse ajal kinni 11. juulist kuni 21. augustini. 

Karjäärinõustaja Monika Larini ja jurist Thea Rohtla võtavad vastu alates 22. augustist. 

Koolimäe loomemaja ja Lahe küla puhkemaja ootavad külastajaid.